Kohalikule omavalitsusele

Muudetud: 15.02.2011

Eurole üleminekul tuli silmas pidada, et:

 

  • Kohalikud maksumäärad, mis olid väljendatud kroonides, tuli eurodeks ümber arvutada. Sellest tuli kohalike omavalitsuste üksusi aegsasti teavitada.
  • Kolm kuud enne eurole üleminekut paluti kõikidel asjassepuutuvatel avaliku sektori üksustel teada anda, millised on üksuse poolt varem välja antud piletite jt dokumentide kehtivusaeg ja kasutustingimused pärast eurole üleminekut.
  • Kroonides olevatele kohaliku ühistranspordi piletitele kehtestasid kohaliku omavalitsuse üksused minimaalse kehtivusaja.
  • Raamatupidamise aastaaruanded tuli aga koostada aruandeperioodi lõpul Eestis kehtivas vääringus ehk kroonides.
  • Hinnakirjad esitati avalikus sektoris nii kroonides kui ka eurodes. See oli soovituslik nõue, kuna vastavad tasumäärad olid avalikkusele kättesaadavad asjakohastes seadustes tehtavate muudatustena, mis avaldati Riigi Teatajas enne 2010. aasta juulit. Avalik-õiguslike tasude kahes vääringus avaldamise ettevalmistused lõpetati hiljemalt seitse kuud enne eurole ülemineku päeva.

 

Kahes vääringus hindade näitamise kohustus

Valitsusasutused pidid 1. juuliks 2010 olema tehniliselt valmis eurole üleminekuks. Hindade kahes vääringus avaldamisel üleminekuperioodil (1. juuli 2010– 30. juuli 2011) tuleb lähtuda Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuetest.

 

Vaata ka: Kuidas võib eurole üleminek mõjutada IT-süsteeme?

T.Ross.Eurost üldiselt ja selle mõjust KOV üksustele.(.pdf) (ettekanne Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmetele 25.08.2010)

A.Juss.Maa erakorraline hindamine (.pdf) (ettekanne Tartus ja Põlvas toimunud omavalitsuste liitude liikmete infoseminaril 3.11.2010)

E.Kulper.Sularahavahetus (.pdf) (ettekanne Tartus ja Põlvas toimunud omavalitsuste liitude liikmete infoseminaril 3.11.2010)

T.Rebane.Euro kasutusele võtmise ettevalmistused Eestis (.pdf) (ettekanne Tartus ja Põlvas toimunud omavalitsuste liitude liikmete infoseminaril 3.11.2010)