Ausa hinnastamise kokkulepe erinevates riikides

Muudetud: 09.08.2011

Kokkulepete praktika erinevates riikides seoses euro kasutuselevõtmisega (lühiülevaade)

1) Hispaania

Code of Best Practice
Banco de España’lt saadud info põhjal võisid ettevõtjad liituda vabatahtlikkuse alusel selle koodeksiga ja liitunud said õiguse kasutada Hispaania Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud logo näitamaks, et nad selle koodeksiga on liitunud.

Koodeksi sisu: koodeksiga liitunud kohustusid kasutama hindade ümberarvestamisel ametlikku kurssi ning ümardamisel kohustuti järgima seadusega kehtestatud reegleid.
Lisaks kohustuti hindu näitama nii peseetades kui ka eurodes. Ka praegu pidavat osad supermarketid seda veel tegema, kuigi seda kohustust pole enam.

2) Slovakkia

Code of Ethics for the Euro Changeover
Tegemist on riigi ja Business Alliance of Slovakia poolt koostatud koodeksiga, millega sai vabatahtlikkuse alusel liituda ning selle eest anti liitunutele õigus kasutada spetsiaalset logo, mis näitas, et isik on selle koodeksiga liitunud. Liitujaid oli ca 3000.

3) Sloveenia

Ausa hinna määramise kokkulepped võeti vastu nii avalikus sektoris (valitsuse poolt) kui ka erasektoris Chamber of Commerce’i initsiatiivil.
Bank of Slovenia’lt saadud info põhjal hõlmas erasektori kokkulepe ainult jaemüüjaid. Liitunud jaemüüjatest koostati nimekiri (neid oli kokku 410).
Ausa hinna määramise kokkulepe puudus pangandussektoriga.
Chamber of Commerce’i eestvedamisel kutsuti ettevõtjaid üles mitte tõstma hindu üksnes eurole ülemineku tõttu. Ettevõtjad võisid vabatahtlikult täita vastava deklaratsiooni ja selle allkirjastatud kujul esitada Chamber of Commerce’ile. Seejärel avaldati vastava deklaratsiooni teinud ettevõtjate nimed Chamber of Commerce’i kodulehel. Kõigile liitunutele anti ka seda tõendav sertifikaat, mida vastavad ettevõtjad võisid kasutada oma äritegevuses.
Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist polnud sooviga hindu külmutada, vaid kaitsta tarbijaid selle eest, et ettevõtjad ei tõstaks hindu üksnes eurole ülemineku olukorda ära kasutades.

4) Iirimaa

Iirimaal lepiti dokumendis Code of Practice on Dual Display of Prices kokku selles, et ettevõtjad ei kasuta eurole üleminekut pahatahtlikult hindade tõstmiseks. Sellega sai liituda vabatahtlikult ning liitunutest koostati nimekiri (nimekirjaga oli võimalik tutvuda Director of Consumer Affairs kaudu) ning neile anti ka vastava logo kasutamise õigus.

5) Malta

Fair-pricing Agreements In Retailing
Antud dokument nägi samuti ette ettevõtjatele võimaluse võtta vabatahtlikult kohustus mitte tõsta hindu lihtsalt põhjusel, et toimub üleminek eurole. Sellise kohustuse võtmine andis õiguse kasutada spetsiaalset logo, mis tähistas seda, et ettevõtja on endale vastava kohustuse võtnud.

6) Küpros

Fair pricing code for the introduction of the EURO in Cyprus
Antud dokumendiga said vabatahtlikkuse alusel liituda kõik tarbijatele kaupade ja teenuste pakkujad. Kokkuleppega liituja pidi järgima koodeksis sätestatud ümardamise ja hindade näitamise reegleid ning hoiduma euro kasutuselevõtmise ärakasutamisest. Kokkuleppega liitujaid oli ca 7200.