Ausa hinnastamise kokkulepe

Muudetud: 09.08.2011

I      Kokkuleppe eesmärk ja üldsätted:

1.1.    Ausa hinnastamise kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) eesmärgiks on ära hoida Eestis põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine Euroopa Liidu ühisraha (edaspidi euro) kasutuselevõtmise käigus. Selle eesmärgi täitmisel on keskse tähendusega kaupade ja teenuste hinnakujunduses euro kasutuselevõtmise protsessi ärakasutamise vältimine.
1.2.    Kokkuleppega liitumine toimub vabatahtlikkuse alusel, kuid Kokkuleppe allkirjastamisel muutub Kokkuleppes sätestatu liitujale kohustuslikuks.
1.3.    Kokkuleppega liituja mõistab ja lähtub oma tegevuses sellest, et:
1.3.1.      kaupade ja teenuste pakkumisel peavad tehingu osapoolte vahelised suhted põhinema vastastikusel aususel, lugupidamisel ja usaldusel;
1.3.2.      hea usu ja mõistlikkuse põhimõtte järgimine aitab kaasa ausale ja vabale konkurentsile ning hea maine hoidmisele;
1.3.3.      edukas euro kasutuselevõtmine aitab kaasa Eesti majanduse ja konkurentsivõime kasvule.

 

II      Kokkuleppega liituja:

2.1.    tagab oma kaupade ja teenuste ausa hinnakujunduse ja kohustub mitte ära kasutama euro kasutuselevõtmist enda poolt pakutavate kaupade ja teenuste hinna tõstmiseks;
2.2.    käitub ja tegutseb oma parima äranägemise järgi, et ära hoida ka oma koostööpartnerite poolt euro kasutuselevõtmise protsessi ärakasutamist hindade kujundamisel;
2.3.    näitab kaupade ja teenuste pakkumisel hindu selgelt ja üheseltmõistetavalt;
2.4.    teavitab oma töötajaid euro kasutuselevõtmisega seonduvalt ja tagab, et vastavad isikud oleksid oma tööülesannete ulatuses teadlikud nii euro kasutuselevõtmisega seonduvate nõuete ja juhenditega kui ka kompetentsed vajadusel neid nõudeid ja juhenditest tulenevat selgitama oma klientidele;
2.5.    hoolitseb selle eest, et kaupade ja teenuste pakkumisega seonduvalt oleks eurot puudutav asjakohane informatsioon hõlpsasti kättesaadav tema töötajate vahendusel.

 

III      Kokkuleppega liitujal on õigus:

3.1.    kasutada oma kaupade ja teenuste pakkumisel ja pakkumise kohas Kokkuleppega liitumist väljendavat logo tekstiga „€ hinda ei tõsta“, mille kasutusõigus antakse Kokkuleppega liitumisel tasuta.

 

IV     Kokkuleppega liituja on teadlik, et:

4.1.    Kokkuleppe punktis 3.1. nimetatud logo kasutamisega deklareeritakse avalikkusele Kokkuleppega liitumist ja Kokkuleppes sätestatu järgimise kohustuse võtmist;
4.2.    Kokkuleppega liitumisel eeldatakse selle järgimist kuni hindade kahes vääringus kohustusliku esitamise perioodi lõpuni;
4.3.    Kokkuleppega liitujatest koostatakse avalik nimekiri koos kontaktandmetega.