Koosolekul üles tõstetud küsimused

Muudetud: 18.08.2010

Millises vääringus tuleb teha 2011. a. eelarve?

Eelarve tuleks vastu võtta selles vääringus, millise perioodi kohta see kehtib. 2011. aastast on Eesti riiklikuks vääringuks ühisraha euro. Eurodes tuleks seega vastu võtta ka eelarved.

Aastaaruannete kohta kehtib üldine põhimõte - kui aruandlus toimub krooni-perioodi kohta, siis tuleb ka aruanne koostada kroonides.

Kui krooni-perioodi kohta koostatav aruanne hõlmab ka tulevikunägemust perioodist, kus Eestis on kasutusel euro, siis tuleb mõista selle plaani tähendust. Kui see vaid näitlikustav osa ning selle plaani järgi reaalselt kulutusi ei tehta ja eelarvet ei koostata, siis võib see olla kroonides. Kui tegu omavalitsusüksuse (edaspidi KOV) arengukavaga, siis võiks seal järgmise ja järgnevate aastate summasid esitada eurodes. Loomulikult on KOV-l õigus koostada strateegilisi vms dokumente selguse huvides nii kroonides kui eurodes. Kuna tegu on omavalitsusüksuse universaalpädevusse kuuluva küsimusega, siis ka konkreetseid lahendusi riik ette ei kirjuta.

 

Kas ja kuidas RM toetab IT-süsteemide üleminekut KOVides?

Kuna tegu on KOV universaalpädevusse kuuluva küsimusega, siis ka konkreetseid lahendusi riik KOV-le ette ei kirjuta.  Küll aga nõustab riik omavalitsusüksusi ning korraldab erinevate IT-süsteemide arendajatega kohtumisi.

Vabariigi Valitsuse moodustatud euro asjatundjate komisjoni alamtöögrupiks on valitsusasutuste tehnilise valmisoleku töögrupp, kes vastab konkreetsetele küsimustele seoses IT-süsteemide kohandamise ettevalmistustega. KOV-d peavad ise hindama oma IT-süsteemide kohandamise vajadust ning võtma ühendust oma süsteemide haldajaga/arendajaga. Pärast arendaja konkreetseid tegevusi tuleks KOV-l parendatud süsteeme testida.

Rahandusministeeriumi on koostanud ja 28. juuli infopäeva materjalides avaldatud Juhendi raamatupidamisüksuste eurole ülemineku korraldamiseks ja IT süsteemide arendamiseks. Nimetatud juhend on saadetud ka meile teadaolevatele KOVide IT-arenduspartneritele ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidule. Ministeerium on palunud neil ettevõtetel olla ka omalt poolt aktiivsed KOVidele vajalike arendusteenuste osutamisel.

Ettevalmistuste käigus tõusetuvate konkreetsete küsimuste korral saab abi tehnilise valmisoleku töögrupilt, kelle kontaktid leiate euro kasutuselevõtu plaani lisast.

 

Kuidas käituda paralleelkäibe perioodil sellistes müügipunktides, kus paralleelkäibe korraldamine on raskendatud või peaaegu võimatu (autobussid, parkimisautomaadid)?

Teenuste tarbijaid tuleb võimalikult varakult teavitada teenustest, kus võib paralleelkäibe perioodil esineda probleeme maksevahendi võrdväärses kasutamises.

Teavitus on mõeldav KOV veebilehe kaudu ning kasutades näiteks erinevaid kohalikke väljaandeid (linna/valla lehed, linnaosa teatajad jne). Maaliinide busside osas on üheks võimaluseks lisada teave näiteks detsembris bussipeatustesse ning bussidesse. Linnaliinide bussides on üheks võimaluseks kaaluda paralleelkäibe perioodil bussides piletite müük peatada.

Eeltoodust nähtub, et võimalusi on erinevaid, kuid kohalikke olusid kõige paremini mõistmata ei ole võimalik anda ühest ja 100% toimivat lahendust. Esmalt tuleb aga KOV-l tuvastada teenused, mille pakkumine võib olla paralleelkäibe perioodil raskendatud. Nimetatud küsimust on arutatud nüüdseks ka Eurole ülemineku asjatundjate komisjonis (ATKs). Probleemistiku juurde tuleb ATK omalt poolt tagasi pärast teema arutamist teenusepakkujatega ja suuremate linnade transpordiüksustega.

 

Kas kommunaalteenuste pakkujad peavad oma lepingud ümber vaatama?

Kõigi teenuste pakkujad võiksid kehtivad lepingud ümber vaadata ning tuvastada, kas lepingud vajavad muutmist. Lepingu tingimusi ei muuda iseenesest see, et Eestis muutub maksevahend. Selles osas ei ole erandiks ka kommunaalteenuste pakkujad.

 

Kas ja kuidas muutuvad miinimumpalk, sotsiaaltoetuste määrad jms?

Miinimumpalk ümardatakse matemaatiliselt ning sotsiaaltoetuste määrad ümardatakse ülespoole. Toetuste määrade rohkust arvestades ei ole siinkohal nende kõigi loetlemine hädapärane.

Täiendavat informatsiooni on võimalik saada euro kasutusele võtmise seadusest ning Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis“ eelnõust (eeldatavalt lähinädalatel võtab valitsus eelnõu vastu ning see avaldatakse Riigi Teatajas). Praegu on eelnõu kättesaadav e-Õiguse vahendusel http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1.