Ettemakset tõendavad dokumendid

Muudetud: 24.05.2011

Ettemakset tõendavad dokumendid, millele on märgitud kehtivusaeg, kehtivad märgitud tähtaja kohaselt. Väärtuse ümberarvestamisel lähtutakse üldistest konverteerimisreeglitest. Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi dokumendi tingimusi, ei vabasta võetud kohustuste täitmisest ega anna poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kõnealune põhimõte kohaldub igasugusele lepingule ja selle olemasolu tõestavale dokumendile, nagu ettemaksukaart, kinkekaart, pilet, pakendiautomaadi kviitung jne.

Kõikidel asjaomastel avaliku sektori üksustel paluti vähemalt kolm kuud enne eurole üleminekut teavitada, kui pikk on üksuse varem välja antud piletite jt dokumentide kehtivusaeg pärast eurole üleminekut. Kohalike ühissõidukite kroonides märgitud hinnaga piletite kehtivusaja kehtestas asjaomane kohaliku omavalitsuse üksus.

 

Tagasi...