Kümnes aruanne eurole ülemineku praktiliste ettevalmistuste kohta: Eesti valmistub üleminekuks

Kümnes aruanne eurole ülemineku praktiliste ettevalmistuste kohta: Eesti valmistub üleminekuks
2. 08. 2010
 

Euro kasutuselevõtuni Eestis on jäänud vähem kui kuus kuud ning täna andis Euroopa Komisjon hinnangu riigi praktiliste ettevalmistuste seisule. Komisjon jõudis järeldusele, et Eesti ettevalmistuste suund on õige, kuid tegi kindlaks ka mõningad valdkonnad, milles tuleb teha täiendavaid jõupingutusi.

Komisjon võttis täna vastu kümnenda korralise aruande euroala laienemise praktiliste ettevalmistuste kohta. See keskendub Eestile, kes täidab nõukogu 13. juuli otsuse kohaselt euroalaga ühinemiseks vajalikud kriteeriumid ja võtab ühisraha kasutusele 1. jaanuarist 2011. Aruandele lisatud töödokument käsitleb ettevalmistuste seisu teistes ELi liikmesriikides, kes peavad euro kasutusele võtma edaspidi, ning tutvustab euroga liitunud riikides 2010. aasta mais tehtud Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitluse peamisi tulemusi.

"Euroalaga ühinemise eelduseks on asutamislepingus sätestatud tingimuste täitmine ning tõhusad ja õigeaegsed praktilised ettevalmistused, et tagada sujuv üleminek ja üldsuse kiire heakskiit uuele vääringule. Enne järgmise aasta esimest jaanuari peaks Eesti tagama, et kodanikud ja ettevõtted on täielikult valmis euro kasutuselvõtuks ning et jaemüügi sektor järgib ja rakendab ausa hinnakujunduse kohustusi," ütles majandus-ja rahandusküsimuste volinik Olli Rehn.

Eestis on juba vastu võetud kõik üleminekuks vajalikud õigusaktid. Ettevalmistused finants- ja pangandussektoris on hästi edenenud. Eesti euromündid, mille ühel küljel on kujutatud Eesti kaart, toodetakse Soome Rahapajas.

Alates 2010. aasta detsembrist on elanikel võimalus osta euromüntide minikomplekte ning vahetada sularahas olevaid kroone eurode vastu ametliku vahetuskursi (1 EUR = 15,6466 EEK) alusel ning tasuta. 2011. aasta jaanuari esimestel päevadel plaanivad pangad pikemaid lahtiolekuaegu. Selleks, et leevendada tarbijate muret eurole üleminekuga kaasneda võiva hinnatõusu ja võimaliku tarbijaid kahjustava tegevuse eest, valmistavad Eesti ametivõimud ette õiglase hinnakujunduse algatust ja Tarbijakaitseameti rakendatavat korrapärast hinnajärelevalvet.

Viimane Euroopa Liidu uutes liikmesriikides tehtud Eurobaromeetri kiiruuring kinnitas, et eestlased tunnevad end euro kohta paremini informeerituna kui septembris 2009 (50% tunneb, et on hästi informeeritud, kasv +6 protsendipunkti). Siiski oli sama palju neid vastanuid (49%), kes ei tunne, et nad oleksid hästi informeeritud. Valdav enamus vastanud Eesti elanikest oli nõus mitme positiivse väitega euro praktilise mõju kohta: nt 94% nõustus, et euro kasutamine on mugavam neile, kes reisivad teistesse riikidesse, kus kasutatakse eurot; 82% nõustus, et euro kasutuselevõtt kaotaks valuutavahetuskulud näiteks siis, kui külastatakse riike, kus kasutatakse eurot. Siiski olid vastanud jätkuvalt mures selle üle, millist mõju avaldab euro tulek hinnatasemele: rohkem kui kolm neljandikku eeldab, et hinnad tõusevad (77%).

Toetudes üksikasjalikule hinnangule, mis anti Eesti praktilisele valmisolekule minna üle eurole, soovitas komisjon:

1   Tugevdada ülemineku ettevalmistuste üldist koordineeritust, et tagada kõikide sektorite valmisolek  ja eri osaliste ettevalmistuste vaheline sünergia.

2   Rõhutada veelgi jaemüüjatele antud soovitust, et üheaegse ringluse perioodil antaks ostjatele vahetusraha tagasi ainult eurodes. See kiirendab krooni sularaha ringlusest väljumist ja hoiab kokku üheaegse ringluse perioodil tekkivaid kulusid.

3   Vältida üleminekuperioodil sularahaautomaatide täitmist 50€ pangatähtedega. Eesmärk on vältida seda, et jaemüüjatel saavad vahetusraha varud otsa, sest kliendid soovivad tasuda suurte pangatähtedega.

4   Julgustada ettevõtteid liituma õiglase hinnakujunduse algatusega, millega lubatakse austada eurole ülemineku reegleid ja mitte kuritarvitada üleminekuaega enda huvides.

5   Teostada kohalike omavalitsuste poolset korrapärast järelevalvet ettevalmistuste üle ja julgustada ettevõtteid kiiresti ettevalmistustega algust tegema.

6   Valmistada eurole üleminek korralikult ette pangakontoriteta maapiirkondades, kaasates sularahavahetusse postkontoreid ja mobiilseid rahavahetuse võimalusi.

7   Jätkata täiskiirusel teavitustegevust ülemineku kohta, kõigile elanikkonnagruppidele.

8   Pöörata informatsioonikampaanias erilist tähelepanu üldsuse põhilistele muredele, eriti hinnataseme arengutega seotule.

 

 

Aruanne ja talituste töödokument.

Uutes liikmesriikides tehtud viimase uuringu tulemused.