Hindade kahes vääringus näitamise kohustust olid esimese kuu jooksul täitnud vaid pooled ettevõtjad

1. juulist kuni 30. juunini 2011 peavad tarbijale pakutavate kaupade ja teenuste hinnad olema esitatud nii kroonides kui eurodes.
3. 08. 2010
 

Enne euro kasutuselevõttu 1. jaanuaril on eurohindadel vaid informatiivne tähendus.

Juulikuu jooksul kontrollis tarbijakaitseamet 747 ettevõtet, neist 381 korral tuvastati kahes vääringus hindade avaldamise kohustuse rikkumisi. Eeltoodud arvude põhjal saab väita, et pooled kontrollitud ettevõtjatest pole suutnud eurohindasid kas avaldada, arvutada õige kursiga või reeglipäraselt ümardada.

Eurohindasid polnud kontrollimise ajaks avaldanud 232 ettevõtet (neist 130 e-kaubanduses), vale kursi järgi olid hindasid arvutanud 63 ettevõtet ning ümardamisreegli vastu eksis 86 ettevõtet.  Reeglina käituvad korrektselt suuremad kaubandus- ning teenindusettevõtted, väiksemates esineb puudusi sagedamini.

Tarbijakaitseameti infotelefonile 6 201 707 ning 1330 on juulis helistatud 82-l korral seoses erinevate eurohindade avaldamist puudutavate küsimustega, seal hulgas on antud vihjeid ka rikkumistest.

Kui juuli esimesel poolel piirduti rikkumiste korral vaid tähelepanujuhtimise ja hoiatustega, siis mida aeg edasi, seda vähem aktsepteeritavad on vähesele jõudlusele ja teadlikkusele viitavad argumendid. Tarbijakaitseameti hinnangul on teavitustöö ning ettevalmistusaeg olnud piisav. Alates augustist hakkab tarbijakaitseamet avaldama kõigi hindade kahes vääringus kohustuse eirajate nimesid.