Lepingud

Muudetud: 15.06.2011

Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi tingimusi, ei vabasta võetud kohustuste täitmisest ega anna kummalegi poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada

Töölepinguid ei pea muutma

Euro tulekul pidi tööandja kandma töötaja pangakontole kroonide asemel eurod ja seda sendi täpsusega. Kroonid vahetati eurodeks fikseeritud keskkursiga 1 euro = 15,6466 krooni. Ümardamisreegli kohaselt tuleb kroonid eurodesse ümber arvestada ühe sendi täpsusega, arvestades jagamistehte kolmandat kohta pärast koma.

Kroonidest eurodesse ümberarvutuse tulemusel ei tohi töötaja töötasu väheneda. Töölepingu seadus lubab sõlmida üksnes töötajale soodsamaid kokkuleppeid. Tööandja võib seega töötaja nõusolekul ümardada töötasud euro tulekul töötajale soodsamas suunas.

Eurole üleminek ei too kaasa vajadust muuta olemasolevaid töölepinguid. Töölepingutes kokkulepitud töötasu tuleb küll eurodeks ümber arvestada, kuid see ei too kaasa vajadust töölepinguid täiendada. Üleminek uuele rahaühikule toimub automaatselt ega vaja töötaja ja tööandja vaheliste kokkulepete korrastamist. Raha peab tööandja ju endiselt maksma samas suuruses, muutub lihtsalt rahaühik. Lepingu muutmine tuleb eraldi vormistada vaid juhul, kui muutub palga suurus, seda saab teha näiteks eraldi lepingu lisana.

Töötajal on töölepingu seaduse järgi õigus küsida tööandjalt teavet talle arvutatud ja makstud või makstava töötasu kohta. Töötajal on seega õigus küsida tööandjalt infot töötasu ümberarvestuse kohta, kui tal tekib kahtlus arvestuse õigsuse suhtes.

Kaupade ja teenuste osutamisega seotud lepingute tingimused euro tulekuga ei muutu

Eurole üleminekul ei pea kaupade ja teenuste ostmiseks sõlmitud lepingud ümber vormistama. Kui muudatus toob kaasa ka oluliste tingimuste muutmist, siis võib lepingut kokkuleppel ka muuta.

Kui toode osteti kroonides ning tagastatakse poodi ajal, mil kehtivad eurod, siis arveldatakse eurodes ja ümberarvestuse aluseks on Eesti Panga keskkurss.

Kui toote või teenuse tellimisel tehti ettemaks kroonides, siis selle kättesaamisel tasutakse ülejäänud summa eurodes keskkursi alusel.

Ettemakse sooritamist tõendavate dokumentide, nagu näiteks margid, piletid ja kinkekaardid, kohta on kehtestatud erikord:

  • vähemalt kolm kuud enne eurole üleminekut kehtestati kõikidele avaliku sektori asutustele kohustus teavitada, millised on asutuse poolt varem välja antud piletite jt dokumentide kehtivusaeg ja kasutustingimused eurole üleminekul;
  • minimaalseks kehtivusajaks postmarkide puhul sätestati vähemalt kolm aastat euro käibeletulekust;
  • kroonides olevatele kohaliku ühistranspordi piletitele kehtestati minimaalseks kehtivusajaks kolm kuud pärast €-päeva. Ettemakse tasumist tõendavad dokumendid, millele on märgitud kehtivusaeg, kehtivad märgitud tähtajani.