ERM2

Muudetud: 03.06.2011

Euroopa rahasüsteemi vahetuskursimehhanism (ERM2) on riikidevaheline kokkulepe, mille eesmärk on toetada vahetuskursipoliitika stabiilsust ja koordineeritust Euroopas.

ERM2 juriidiline alus on Euroopa Liidu toimimise leping, eelkõige selle artiklid 138 ja 140, ning Euroopa Ülemkogu 16. juuni 1997. aasta otsus. Selle otsusega andis ülemkogu oma poliitilised juhised ERM2 loomiseks majandus- ja rahaliidu (EMU) kolmandas etapis.

Eesti liitus ERM2ga 28. juunil 2004, kuna see oli üks etapp Eesti üleminekul eurole. ERM moodustab raamistiku, mille alusel mitmepoolsete läbirääkimiste (liikmesriigid, Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon, eurot kasutusele võtta sooviv riik) tulemusena seotakse euroalaga ühineda sooviva riigi vääringu kurss euroga. ERM2 perioodi jooksul peab iga euroalaga liituda sooviv riik hoidma oma valuuta euro suhtes stabiilsena (ERM2s kehtib üks standardne kõikumisvahemik ±15% määratletud keskkursist) ning täitma Maastrichti kriteeriumid. Iga liituv riik peab olema ERM2 liige vähemalt kaks aastat, kuid perioodi pikkus sõltub Maastrichti kriteeriumide täitmise edukusest.

ERM2ga liitudes võttis Eesti ühepoolse kohustuse hoida krooni kurss muutumatuna ega kasutanud ERM2s lubatud kõikumisvahemikku. Eesti kasutas valuutakomitee süsteemi kuni euro kasutuselevõtuni vahetuskursiga 1 euro = 15,6466 Eesti krooni.