Eurole ülemineku mõju lepingutele

Muudetud: 15.09.2010

65.      Kas varem sõlmitud lepingud on vaja teha ümber eurodesse?

V: Euro kasutuselevõtt ei mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide (k.a õigusnormid, haldusaktid jne) järjepidevust. Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi tingimusi, ega vabasta võetud kohustuste täitmisest, samuti ei anna poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada. Mõnedel juhtudel on siiski otstarbekas (nt tööleping) kroonidest eurodesse ümberarvutus vormistada näiteks eraldi lepingu lisana.

66.       Kas töölepingud on vaja teha ümber eurodesse ja kas töötajate töötasu võib ümardada täiseurodeni?

V: Lepingu järjepidevuse põhimõtet kohaldatakse ka töölepingute suhtes. Olemasolevate töölepingute puhul, mis on sõlmitud kroonides, arvestatakse rahalised väärtused eurodesse ümber, kasutades EL Nõukogu poolt fikseeritud vahetuskurssi ja euro kasutuselevõtmise seaduse § 5 lõikes 2 toodud ümardamisreegleid. Samamoodi arvestatakse ka töötasud ümber uude vääringusse. Lepingu muutmine (ka summade “ilustamiseks” või „täiseurodeni ümardamiseks”) tuleb eraldi vormistada.

67.       Juhul, kui ettevõttel on sõlmitud pangaga laenuleping ja laenulepingus põhisumma oli kunagi fikseeritud kroonides, mitte eurodes, siis kas üleminekul eurole pank konverteerib automaatselt laenu jäägi vastavalt fikseeritud kursile eurodesse?

V: Pangalepingute osas kehtib lepingute järjepidevuse printsiip. Seega ei ole olemasolevaid lepinguid vaja muuta. Kroonisummad arvestatakse eurodesse EL Nõukogu poolt fikseeritud kursiga ja euro kasutuselevõtmise seaduse § 5 lõikes 2 toodud ümardamisreegleid arvestades. Laenu-, liisingu- jm. lepingute maksegraafikud võib enne €-päeva kajastada korraga nii EEKides kui EURides. Täpne tegevus jääb iga krediidiasutuse enda otsustada.

68.       Kas pank peab konverteerimisel kasutama Euroopa Liidu Nõukogu määruses kinnitatud kurssi (15,6466) või pangal on õigus kasutada kommertskurssi?

V: Krooni ümberarvestamine euroks peab toimuma euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mille määras ära Euroopa Liidu Nõukogu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3 (Euro kasutusele võtmise seadus §5 (1) ). EL Nõukogu on kursiks määranud 1€=15,6466 krooni.

69.       Kas seoses euro tulekuga on vaja sõlmida pangaga uus leping (lepingulisa) eurodes?

V: Pangalepingute osas kehtib lepingute järjepidevuse printsiip. Seega ei ole olemasolevaid lepinguid vaja muuta. Kroonisummad arvestatakse eurodesse EL Nõukogu määruses fikseeritud kursiga. Laenu-, liisingu- jm. lepingute maksegraafikud võib enne €-päeva kajastada korraga nii kroonides kui eurodes. Täpne tegevus jääb iga krediidiasutuse enda otsustada.

70.       Praegu pangas euro konto avamiseks peaks olema sõlmitud eraldi leping. Juhul, kui eraisikul on ainult Eesti kroonides konto, kas üleminekul peab eraisik sama lepingu sõlmima, et eurodes konto avada või pank teeb seda automaatselt? Mis saab kontoga ja rahaga, kui leping ei ole sõlmitud?

V: Kontorahas toimub €-päeval eurole järsk üleminek, s.t üleminekuperioodi ei ole. Krooni kontoraha konverteeritakse automaatselt, üheaegselt ning täies ulatuses eurodeks. Kontoraha ümberkonverteerimisel eurodeks kasutatakse EL Nõukogu kinnitatud kurssi ning kokku lepitud ümardamisreegleid. Kõik tehingud, mis on teostatud alates €-päevast, kajastatakse eurodes. Kontoraha konverteerimise väärtuspäev on 1. jaanuar 2011 ja kontonumbrid ei muutu. Kontoraha konverteerimisel eurodeks näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto lõppsaldo, vahetuskurss kui ka eurokonto algsaldo.