Muu dokumentatsioon seoses eurole üleminekuga

Muudetud: 12.11.2010

103.      Millised ettevõttes kasutusel olevad dokumendid võivad veel vajada ümbertegemist seoses eurole üleminekuga?

V: Euro kasutuselevõtt ei mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide järjepidevust. Seega võiks muuta või teha lisa ainult sellistele dokumentidele, milles on ära toodud summad, numbrid või määrad Eesti kroonides. Otsest kohustust selleks ei ole, sest ümberarvestuse võib teha ka igat tehingut reaalselt tegema asudes, kasutades selleks ametlikku kurssi ja ümardamisreeglit. Mõistlik on siiski üle vaadata erinevad juhendid või sise-eeskirjad (ka raamatupidamise sise-eeskiri), igasugused materiaalse vastutuse lepingud jmt.

104.      Milliseid infoallikad veel leidub, kus kohast eurole ülemineku kohta infot saab?

V: Ainult eurole üleminekule on keskendunud koduleht aadressil http://euro.eesti.ee/. Sellele koondatud nii praktiline info sularahavahetuse, hindade ümardamise, vahetuskursi kui ka näiteks lepingute ja raamatupidamise üksikasjade kohta.

Lisaks Rahandusministeeriumi kodulehele (www.fin.ee) tasub huvilistel külastada ka Eesti Panga kodulehekülge (http://www.eestipank.info/pub/et/EL/ELiit/euro/).Tarbijakaitseameti kodulehekülge http://www.tka.riik.ee/, samuti ettevõtjate liitude kodulehekülgi.

Ausa hinnastamise kokkuleppe kohta leiab informatsiooni siit: http://www.koda.ee/index.php?id=47167

105.       Antud volikirjad teatud summa peale. Kas on üleminekutähtaeg ümbertegemiseks või mingid reeglid selle kohta?

V: Euro kasutuselevõtt ei mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide järjepidevust. Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi (sh siis volikirjad) tingimusi, ega vabasta võetud kohustuste täitmisest, samuti ei anna poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada. Kui volikiri sisaldab summasid või määrasid kroonides võib kroonidest eurodesse ümberarvutuse vormistada näiteks eraldi lisana, kuid otsest kohustust selleks ei ole. Volituse ulatuse kindlaksmääramine toimub igal juhul ametlikku kurssi ja ümardamisreeglit kasutades.

106.       Kas on mõni tähtaeg, milleks kõik lepingud/dokumendid peaksid olema ümbervormistatud eurodesse? Töölepingud, laenulepingud, kohtumäärused, saneerimiskavad jne. Näiteks 10 aastat? Mõned kohtumäärused kehtivad 15-20 aastad ja rohkem ja juhul, kui nad on sõlmitud kroonides, kas nad peavad olema kuskil veel kinnitatud olema, et „JAH, kohtumääruses fikseeritud summa on nüüd nii palju eurosid“?

V: Ei, euro kasutuselevõtt ei mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide (k.a õigusnormid, haldusaktid, kohtulahendid jne) järjepidevust. Krooni ümberarvestamine euroks peab toimuma euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mille määras ära Euroopa Liidu Nõukogu 13. juulil 2010 (1 EUR=15,6466 EEK). Ümardamine peab toimuma vastavalt ümardamisreeglitele (ühe eurosendi täpsusega kolmanda komakoha järgi).

Euro kasutusele võtmise seadusega on osades seadustes (nt maksukorralduse seadus, pankrotiseadus jt) nimetatud summad Eesti kroonides juba eurodesse ümberarvestatud. Osad seatused muudeti ka eraldi (äriseadustik, riigilõivuseadus). Enne aasta lõppu muudetakse ja avaldatakse Riigi Teatajas ka kõikide valitsuse määruste ja ministri määruste uued redaktsioonid, kus summad toodud juba eurodes. Kehtima hakkavad kõik õigusaktide muudatused 1. jaanuarist 2011.

107. Kas Eesti Panga valuutakursside esitlusviis muutub?

Majandusarvestuses, raamatupidamises tähendab see, et muutub matemaatiline tehe välisvaluuta ümberarvestamisel arvestusvaluutasse.

Kui 2010 aastal korrutame välisvaluuta summa eesti panga kursiga ja saame summa arvestusvaluutas, näiteks : 100 USD * 11.1234

- siis 2011 aastal peab arvestusvaluuta summa leidmiseks  tegema jagamistehte : 100 USD : 1,3456.

108. Kes fikseerib euro vahetuskursse?

Alates 1. jaanuarist 2011 võetakse Eestis krooni asemel kasutusele euro ja Eesti Pank lõpetab päevakursside fikseerimise.

Euro vahetuskursse (euro foreign exchange reference rates) fikseerib Euroopa Keskpank. Need arvutatakse Euroopa ja maailma keskpankade ühisandmete põhjal igal tööpäeval, tavaliselt kell 15.15 (14.15 Kesk-Euroopa aja järgi) ja avaldatakse pärast kooskõlastusprotseduure veebilehel Eesti aja järgi kell 16. Euro vahetuskursse ei avaldata laupäeviti-pühapäeviti ning pühadel, milleks on uusaasta, suur reede, ülestõusmispühade teine püha, kevadpüha (1. mai), esimene ja teine jõulupüha.

Värskeimad euro vahetuskursid saab maha laadida Euroopa Keskpanga veebilehelt aadressilt www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Allalaadimiseks pakutakse sellel pdf-, csv-, xml- (www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml) ja iPhone-i (www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/iphone.html) formaati. Päevakursitabel on varustatud RSS-iga üksikute valuutade lõikes.
Mahalaadimisel kasulikke näpunäiteid leidub aadressil www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html -> For developers.

Kui raamatupidamises on vajalikud valuutakursid, mis ei kuulu Euroopa Keskpanga fikseeritavate vahetuskursside tabelisse, soovitame kasutada vastava riigi keskpanga veebilehel toodud noteeringut euro suhtes. Loendi erinevate keskpankade veebiaadresse leiab Rahvusvahelise arvelduspanga (BIS) veebilehelt aadressilt www.bis.org/cbanks.htm.

SDRi (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühiku) kursi saab IMFi veebilehelt aadressilt www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.