Muudatused raamatupidamises

Muudetud: 24.07.2010

Üldine põhimõte on, et valuutakursside ümberarvestamisest ja ümardamisest tekkinud väheolulisi vahesid võib arvestada ja aruannetes kajastada lihtsustatud viisil. Aktsia- või osakapitali suurendamise või vähendamise korral kajastatakse tekkinud vahe kirjel „Eelmiste perioodide jaotamata kasum”.

Lisainfo: EV raamatupidamise toimkonna veebilehel

 

Auditeerimise piirmäärade muutmine

Kohustusliku ülevaatuse ning kohustusliku konsolideerimise uued rahalised kriteeriumid kehtestati audiitortegevuse seaduse uues redaktsioonis. Kohustus tekib raamatupidamiskohustuslasel, kelle raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 1 000 000 eurot;
 • varad bilansipäeval kokku 500 000 eurot;
 • keskmine töötajate arv 15 inimest.

Kohustus tekib samuti raamatupidamiskohustuslasel, kelle raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 3 000 000 eurot;
 • varad bilansipäeval kokku 1 500 000 eurot;
 • keskmine töötajate arv 45 inimest.

Auditi kohustus tekib raamatupidamiskohustuslasel, kelle raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 2 000 000 eurot;
 • varad bilansipäeval kokku 1 000 000 eurot;
 • keskmine töötajate arv 30 inimest.

Auditi kohustus tekib samuti raamatupidamiskohustuslasel, kelle raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 6 000 000 eurot;
 • varad bilansipäeval kokku 3 000 000 eurot;
 • keskmine töötajate arv 90 inimest.

Eurodes väljendatud summadest lähtutakse aruandeperioodide puhul, mis lõppevad €-päeval või hiljem.

 

Tagasi...