Kontrollküsimustik

Muudetud: 08.06.2011

Allolev kontrollküsimustik loodi ettevõtjatele eurole üleminekuga seoses tehtavate ettevalmistuste paremaks planeerimiseks. Eemärk oli ettevõtjatele enne €-päeva meelde tuletada kõik vajalikud üleminekuga seonduvad aspektid.

Küsimustik pärineb Euroopa Komisjoni väljaandest Euro: kas olete valmis? Äriühingu ettevalmistamine tööks eurodes.

Eurole ülemineku ettevalmistamise kavandamine

 • Kas ettevõtja teab eurole ülemineku kuupäeva?
 • Kas on kindlaks tehtud, milline on euro mõju ettevõtte ülesannetele ja tegevusele?
 • Kas on koostatud eurole ülemineku strateegia?
 • Kas on koostatud ettevalmistustööde tegevuskava, kus ülesannetele on selgelt määratud vastutavad?
 • Kuidas juhitakse ettevalmistustöid (tähtajad, piisavad inim- ja finantsressursid, osakondadevaheline koostöö)?
 • Kas ettevõttes on määratud ettevalmistustööde koordinaator?
 • Kas probleemide ja ohtude väljaselgitamiseks on kavandatud tõhus seire?
 • Kas kogutakse teavet, mida väljastavad valitsusasutused, kutseühingud, euroinfokeskused, kaubandus- ja tööstuskojad, pangad, raamatupidamisettevõtjad, ärinõustajad jne?

Raamatupidamine ja finantsjuhtimine

 • Kas ajalooliste andmete ümberarvestus on kavandatud?
 • Kas euro kasutuselevõtu aasta eelarve on koostatud europõhiselt?
 • Kas on kindlaks tehtud, millisest kuupäevast alates või millise ajavahemiku kohta tuleb maksudeklaratsioonid ja seotud dokumendid (sh ettevõtte tulumaksu, käibemaksu, töötajate palkadelt ja töötasudelt kinnipeetud maksude kohta) ning fi nantsaruanded esitada eurodes?
 • Kas äriühingu omakapitali ümberarvestus, sh vajadusel selle suurendamine või vähendamine on läbi mõeldud?
 • Kas ettevõtte põhikiri ja sise-eeskirjad on üle kontrollitud?
 • Kas aktsionäre või osanikke on teavitatud neile kuuluvate aktsiate või osakutega seotud muudatustest?
 • Kohandused äriühingus (raamatupidamine,infotehnoloogia, sularahahaldus, töötajate koolitus)

IT-süsteemid

 • Kas on koostatud loetelu kõigist ettevõtja IT-süsteemidest (nt arvete koostamise, palgaarvestuse, teabehalduse, piletimüügi ja laovarude arvepidamise süsteemid)?
 • Kas on kindlaks tehtud kõik IT-süsteemid, mida eurole üleminek mõjutab?
 • Kas IT-süsteemide tarnijatelt on üle küsitud, kas süsteemid vastavad eurole ülemineku nõuetele (nt võime kasutada kahte või enamat vääringut; hindade kahes vääringus esitamine paralleelkäibe ajavahemikul; vormide ja aruannete muutmise toe olemasolu;
 • ümberarvestus- ja ümardamiseeskirjade õige rakendamine; ajalooliste andmete dokumenteerimine omavääringus)?
 • Kas on kindlaks tehtud, millist IT-riistvara tuleb ajakohastada ja milline asendada (nt server, sülearvutid, klaviatuurid, printerid, kassaaparaadid, müügiautomaadid, kaardilugejad)?
 • Kas ettevõttevälised ressursid, mis on vajalikud IT-alaste kohanduste tegemiseks, on aegsasti kindlaks tehtud ja broneeritud?
 • Kas on kontrollitud, et IT-süsteemide ajakohastatud tarkvaraversioonid või asendusversioonid on vajaduse korral kättesaadavad?
 • Kas on välja selgitatud liidesed, mis ühendavad ettevõtte IT-süsteeme äripartnerite, tarnijate jne süsteemidega?
 • Kas on kindlaks tehtud, missuguseid süsteeme tuleb millal ümber seadistada kas ärilistel ja/või tehnilistel põhjustel ning millisel ajahetkel seda teha?
 • Kas on ette valmistatud ja käivitatud IT-süsteemide kohandamine kas ettevõtte oma asjatundjate või lepinguliste teenusepakkujate poolt?
 • Kas on kindlaks määratud IT-süsteemide ja riistvara katsetamise vajadus ja ajastus?
 • Milline on mõju elektrooniliste maksevahenditega maksmisele?

Sularahahaldus

 • Kas on hinnatud eurosularaha vajadus esimestel nädalatel pärast üleminekut ning kas on võetud ühendust pangaga seoses eurosularaha varumisega enne üleminekupäeva (eelvarustamine)?
 • Kas euroraha stardikomplektid on tellitud?
 • Kas on loodud piisavad võimalused euro- ja omavääringus sularaha samaaegseks hoidmiseks?
 • Kas on piisavalt analüüsitud logistilisi ja turvalisuse aspekte (turvalisus, kindlustus jne)?
 • Kas on ette nähtud erimeetmed euro- ja omavääringus sularaha käitlemiseks müügikohtades?
 • Kas on kavandatud koolitusi eurorahatähtede ja -müntide kujunduse ja turvaelementide osas? Kas on kavandatud koolituskursusi eurosularahakäitlemise ja käsitsemise teemal?

Töötajate koolitus

 • Kas on kavandatud eri suunitlusega koolitusi (nt töötajatele, kes suhtlevad klientidega, töötajatele, kes puutuvad kokku sularahaga, IT-osakonna töötajatele jne) ja kas selleks on ette nähtud rahalised vahendid?
 • Kas töötajatele on jagatud vahetuskursi tabelid, eurokalkulaatorid jne?
 • Kas töötajaid on teavitatud ülemineku mõjust palgale (ümardamise põhimõte jne)?
 • Kas on kavas määrata kontaktisik, kelle poole võivad töötajad teabe saamiseks pöörduda?

Kliendid

 • Kas klientidega, sh äriklientidega, on ühendust võetud ja kas neid on üksikasjadest teavitatud?
 • Millal hakatakse hindu esitama kahes vääringus ja kuidas seda tehakse (toodete hinnasildid, hinnakirjad, ostutšekid, käibemaksuread jne)?
 • Kas on välja töötatud eurovääringus hindade kujundamise strateegia (ümberarvestus, ümardamine, kuidas toimitakse ebamugavate hindade puhul, „psühholoogilised” hinnad jne)?
 • Kas hindade muutmise korral on tagatud läbipaistvus ja jälgitavus (eeskätt ümardatud hindade ja mitmes vääringus arvutuste korral)?
 • Kas ettevõtja peaks osalema õiglase hinnakujunduse algatuses?
 • Kas euro kasutuselevõtu tagajärjel on vaja konkurentsivõime tagamiseks muuta ettevõte positsiooni turul?
 • Kas euro loob võimalused laieneda uutele turgudele?
 • Kas euro loob võimalused uute müügimeetodite kasutuselevõtuks (e-kaubandus, tellimuste esitamine e-posti teel jne)? 

Tarnijad

 • Kas tarnijatega on võetud ühendust ning kas neid on palutud esitada hinnakirjad eurodes?
 • Kas üleminekut on kaalutud võimalusena vaadata üle senised suhted tarnijatega?

Lepingud

 • Kas kõik olemasolevad lepingud (töölepingud, üürilepingud, lepingud äripartneritega väljaspool euroala, lepingud pankadega ja teiste ettevõtjatega) on üle kontrollitud?
 • Kas ettevõtja kaalub vääringute sätestamist eurodes uutes lepingutes, mis reguleerivad korduvmakseid ja mille tingimused jäävad kehtima ka pärast ülemineku perioodi lõppu?
 • Kas ettevõtteväline õigusnõustamine on vajalik?

 

Tagasi...