Äriühingu põhikirja muutmine

Muudetud: 08.06.2011

Äriseadustikus tehti eurole üleminekul allpool planeeritud muudatused: 

  • Uute eraõiguslike juriidiliste isikute põhikirjad, kus andmed on esitatud eurodes, võimaldatakse registreerida äriseadustiku muudatuste jõustumisel juba enne €-päeva (vastuvõetud Riigikogu poolt 22. aprillil 2010). Kooskõlas halduskoormuse vähendamise eesmärgiga võimaldatakse põhikirju muuta lihtsustatud korras (tavapärase osanike või üldkoosoleku otsuse asemel, mille poolt peab olema vähemalt 2/3 osanikest või üldkooslekul esindatud häältest, saab muudatuse otsustada, kui selle poolet on üle poole osanike või üldkoosolekul esindatud häältest), kui muudatus on seotud üksnes kroonide asendamisega eurodega.  
  • Pärast ühe aasta möödumisest €-päevast ei registreeri riiklikud registrid ühtegi põhikirjamuudatust, kui samal ajal ei viida põhikirjas esitatud andmeid üle eurole. Seaduse jõustumise järel juba enne €-päeva ning aasta jooksul pärast €-päeva vabastatakse ettevõtjad riigilõivu tasumise kohustusest äriühingu aktsia- ja osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel. Riigilõivuvabastusega toiminguteks on põhikirja muutmise äriregistrisse kandmine, s.h kapitali suuruse muudatus ning osaühingu või aktsiaseltsi osa- või aktsiakapitali muutmise äriregistrisse kandmine, samuti aktsiaseltsi põhikirja muutmise äriregistrisse kandmine nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtuks. 

Aktsiaseltsid ja osaühingud 

Aktsiakapitali ja aktsiate eurodesse konverteerimisel tuleb aktsionäre kohelda võrdselt ja säilitada aktsionäride õigused kehtinud proportsiooni kohaselt. Äriseadustikus tehti muudatused, mis võimaldaksid eurodes väljendada ühingu tegevuse seisukohalt kõiki olulisi rahalisi määratlusi:

  • aktsiaseltside miinimumkapitaliks on kehtestatud 25 000 eurot. Uute ühingute asutamist eurodes väljendatud aktsiakapitaliga võimaldati juba vähemalt pool aastat enne €-päeva;
  • aktsiaseltside aktsiate minimaalse nimiväärtusena on kehtestatud 10 eurosenti. Aktsia nimiväärtus peab olema samuti 10 eurosendi täiskordne, aktsiaseltsidel võimaldatakse kasutusele võtta nimiväärtuseta aktsiad.
  • Nimiväärtuseta aktsia minimaalse arvestusliku suurusena on kehtestatud 10 eurosenti (nimiväärtuseta aktsiate minimaalse arvestusliku väärtuse kehtestamine väldib väga väikese arvestusliku väärtusega aktsiate teket).
  • Aktsiaselts ei saa kasutada korraga nimiväärtusega ja nimiväärtuseta aktsiaid.
  • Osaühingute minimaalseks osakapitali suuruseks on kehtestatud 2500 eurot. Minimaalse osa nimiväärtusena on kehtestatud 1 euro.
  • Osa nimiväärtuse täiskordsuse määraks kehtestatakse samuti 1 euro.
  • Äriühingute eurokalkulaatoritega saab tutvuda Registrite ja infosüsteemide keskuse veebilehel
  • Vaadake lisaks ka Eesti Väärtpaberkeskuse veebilehelt, kus leiate aktsiaseltsidele ja osaühingutele loodud eurokalkulaatorid.

 

Äriühingu aktsia- või osakapitali muudatused tuleb kõigil äriühingutel registreerida Äriregistris. Eesti Väärtpaberite Keskregistris tuleb registreerida muudatused kõigil aktsiaseltsidel ja neil osaühingutel, kes on väärtpaberiregistris registreeritud. EVKs registreeritud äriühingud peavad esmalt pöörduma EVK poole ja täitma oma muudatussoovile vastava taotluse. EVK vaatab taotluse ja esitatud dokumendid läbi ning nende aktsepteerimisel saadab äriühingule teatise, ja alles seejärel saab emitent pöörduda Äriregistrisse vastavate muudatuste tegemiseks.

 

Täiendavalt saab lugeda kapitali kroonidest eurodesse konventeerimisest:

www.raamatupidaja.ee vahendusel: "Kapital kroonidest eurodesse - kuhu kaovad komakohad?" Margus Lentsius ja Katrin Kõo

ning raamatupidamisuudistes ilmunud artiklist "Osa- ja aktsiakapitali eurodesse konverteerimine" Hannes VallikiviTagasi...