Muudatused maksunduses

Muudetud: 08.06.2011

Eurole üleminekuga seoses olid olulised eelkõige seadustes esitatud ning seal kroonides fikseeritud summade ning juba määratud või deklareeritud, eelneva perioodi kohta määratavate või deklareeritavate maksusummade ümberarvestamise küsimused.

Ümardamisreeglid maksuarvestuses:

  • Maksuseadustes kroonides fikseeritud summad konverteeriti seadustes eurodesse võimaluse korral isikule soodsamas suunas.
  • Uued määrad jõustusid €-päeval ja neid tuli hakata rakendama maksukohustustele, mis tekivad €-päeval või hiljem.
  • Kõiki summasid ei olnud vaja ümber arvestada, sest mõningad summad, näiteks käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäär, oli juba enne eurole üleminekut maksuseadustes sätestatud ELi ühinemislepingu järgi.
  • Muudeti maksusummade arvestamise täpsusastet ning kehtestatud piirmäärasid. Näiteks uus minimaalne sissenõutav maksusumma maksukorralduse seaduses on 50 krooni asemel 10 eurot ning maamaksuseaduses 50 krooni asemel 5 eurot.
  • Riigilõivuseaduses kroonides fikseeritud riigilõivumäärad konverteeriti eurodesse üldiselt ühe eurosendi täpsusega enamasti isikule soodsamas suunas. Erand on riigipiiril makstav viisalõiv ning välisesinduste kaudu isikutunnistuse taotlemise lõiv.

Infopäringutele vastamine

Maksu- ja tolliameti igasugune pärast €-päeva väljastatav eelnevat perioodi kajastav maksuinfo, näiteks politseile, vormistatakse kahes valuutas: lõppsumma arvestatakse eurodeks, kuid näidatakse ära ka summa kroonides.

Maksumärgid

Sigarette, millele maksumärgile on trükitud jaehind kroonides, lubati käibes kasutada 31. märtsini 2011. Maksumärgil kroonides väljendatud summa tuleb arvestada eurodeks üldiste konverteerimisreeglite kohaselt.

Andmete esitamine maksuhaldurile

Maksuarvestuses toimus €-päeval järsk üleminek. Eelneva perioodi andmete esitamisel peetakse arvestust maksustamisperioodi valuutas ja maksuhaldur konverteerib summa hiljem eurodeks, s.t ettevõtetel tuleb krooniperioodi aruanded esitada kroonides, maksu- ja tolliamet teeb ümberarvestuse eurodesse.

Maksu- ja tolliametile edastatavad andmed väljendatakse kõnealusel perioodil käibel olnud valuutas, seega tuleb märkida €-päevale eelneva perioodi kohta edastatav info kroonides.

Kõik aruanded ja arveldused maksu- ja tolliametiga, st käibedeklaratsioonid, tollideklaratsioonid jms esitatakse (arvutuskäik) ja parandatakse (ümberarvestused) maksustamisperioodil käibel olnud valuutas. Arvestuskäik tehakse kroonides ning tagastamisele või tasumisele kuuluv summa arvestatakse eurodesse üldiste konverteerimisreeglite alusel.

Eelneva perioodi kohta määratavad rahalised kohustused

Mis tahes varasema krooniperioodi kohta määratud ja määratavad rahalised kohustused (trahvid, maksuteatised, maksuotsused, aruanded, deklaratsioonid, eelneva perioodi eest tagastatav või juurdemääratav tulumaksu summa) arvestatakse kroonides ning summa määramisel või tasumisel tehakse ümberarvestus eurodesse tavaliste konverteerimisreeglite kohaselt (vt peatükki Konventeerimisnõuded ja ümardamisreeglid).

Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult arvestatakse avansilised summad samuti kõigepealt kroonides ja seejärel tehakse ümberarvestus eurodesse.

Maksuvõla tasumise ajatamisgraafikud

Enne eurole üleminekut koostatud ajatamisgraafikud arvestatakse automaatselt eurodeks üleminekukursi põhjal üldiste konverteerimisreeglite järgi. Kuna maksu- ja tolliameti seisukohalt oli oluline tagada alates 1. jaanuarist 2011 valmisolek väljastada ajatamisgraafikuid eurodes, siis kümme päeva enne 1. jaanuari 2011 maksu- ja tolliamet ajatamisgraafikuid ajutiselt ei väljastanud. 

 

Tagasi...